Hva er nummeret som står på avsenders ref?

Dette er en forsikring fra Proterias side for å sikre 100% korrekt viderefakturering av fraktsendinger.

"P-" etterfulgt av Proteria-kundenummer

For å sikre korrekt fakturering og at enhver sending spores tilbake til rett kunde og kundeavtale har vi besluttet å legge på "P" etterfulgt av kundenummer i Proteria i avsenders referanse for full transparens.


Spore sendingene til rett kunde

Proteria viderefakturerer frakt til svært mange kunder, og har hatt økende problemer med at det faktueres for sendinger som egentlig skulle blitt fakturert på kunders egne kundenummere og som det er vanskelig å spore til rett kunde. Frem til dette var på plass har Proteria dekket kostnadne på disse sendingene. Ved at dette feltet er på plass vil vi alltid kunne spore sendingene til rett kunde.

Kan den fjernes?

Vi forstår at dette kan oppleves noe forstyrrende for enkelte i og med disse feltene brukes på ulike måter ift rapportering og synes utad på sporingen. Dessverre vil vi ikke kunne fjerne felter for enkeltkunder, og det er avsenders referanse-feltet som vil bli benyttet til dette formålet. Dette gjøre det også enklere å eksempelvis hente ut klimafotavtrykk på kundenivå.