Tilbake til kunderessurser

Sist endret: Apr 27, 2023

Standardbetingelser fra Proteria AS

Her følger standardbetingelser for bruk av fraktavtale fra Proteria AS, til bruk i Edipost.

1. GENERELT

Disse standardbetingelser gjelder for fraktavtaler fra Proteria AS. Den som benytter tjenesten, er Proterias kunde, heretter kalt Kunden. Forsendelsen av godset utføres av den valgte transportør, heretter kalt Transportøren.

Ved å akseptere disse standardbetingelser har Kunden inngått avtale med Proteria om bruk av Proterias fraktavtaler. Standardbetingelsene har forrang foran alle andre betingelser, herunder Kundens eventuelle betingelser for kjøp eller tilsvarende.

Proteria kan endre og utvide disse standardbetingelser. Ved endringer og utvidelser vil Kunden før neste bestilling kan foretas, bli bedt om å akseptere gjeldende standardbetingelser på nytt. Uten slik aksept, kan tjenesten ikke lenger benyttes.

2. PARTENES FORPLIKTELSER

Proteria forplikter seg til å stille til disposisjon for Kunden fraktavtaler. Proteria forplikter seg også til å ha supporttjeneste for fraktavtalene via telefon og mail i kontortiden 08:30-16:00.

Kunden er forpliktet til å overholde de krav som følger av herværende betingelser. Kunden er også forpliktet til å holde sin kontaktinformasjon og fakturaadresse oppdatert til enhver tid. Ved manglende varsel til Proteria om adresseendring mv., er Kunden ansvarlig for eventuell forsinkelsesrente ved for sen betaling.

3. PRISER

Alle priser er oppgitt i NOK eks. mva.

Fraktprisen som fremkommer i bestillingsløsningen, er basert på Transportørens standard prislister eller Proterias til enhver tid gjeldende prisliste. Fraktprisen er veiledende, og endringer og tillegg kan forekomme etter Transportørens behandling av godset. Proteria er ikke ansvarlig for slike endringer og tillegg i fraktprisen, og transportørens vilkår gjelder.

4. BETALING

Proteria fakturerer Kunden med 10 dagers forfall.

Proteria kan kreve forskuddsbetaling av Kunden på det tidspunkt og med det beløp Proteria finner nødvendig for å ivareta sine interesser og forpliktelser overfor Transportøren.

Akkumulert fraktbeløp avregnes Kunden før Kundens kreditt eller forskudd er oppbrukt.

Ved forsinket eller mangelfull innbetaling av forskudd og/eller tilleggsbeløp etter avregning, eller forsinket eller mangelfull innbetaling av annen faktura, kan Proteria terminere fraktavtalen.

Proteria utfører kredittvurdering av Kunden ved inngåelse av avtale om bruk av Proterias fraktavtale.

5. REKLAMASJON

Ved feil i tilknytning til transport og levering av godset skal Kunden henvende seg til Proteria.

6. RISIKO FOR LEVERANSEN

Proteria er ikke ansvarlig for tap/merutgifter som følge av feil bruk av fraktavtalen. Kunden er selv ansvarlig for å påse at gods er merket med korrekt mottaker og adresse.

Proteria er ikke ansvarlig for bortkommet eller skadet gods, og har ikke noe ansvar for Transportørens tjeneste. Transportørens vilkår gjelder, og eventuelle krav kan utelukkende rettes til Transportøren.

7. KONFIDENSIALITET

Alle tekniske innretninger, analyser og andre bedriftshemmeligheter samt personopplysninger som Kunden har mottatt fra Proteria i forbindelse med leveransen, skal holdes konfidensielt og må ikke mangfoldiggjøres eller benyttes til annet formål enn i forbindelse med utførelsen av leveransen. Kunden er ansvarlig for tap og skader Proteria lider som følge av brudd på disse plikter.

8. OPPSIGELSE

Inngått bruk av Proterias fraktavtale kan sies opp av begge parter med umiddelbar virkning, uavhengig av årsak. Etiketter/sendinger som allerede er bestilt på avtalen og som brukes eller allerede er i omløp etter oppsigelsen, vil bli fakturert kunden hvis de blir tatt i bruk. Ved oppsigelse av fraktavtalen vil kunden fremdeles benytte programvaren Edipost som før.

9. TVISTER

Avtalen skal være underlagt norsk rett, og i sin helhet tolkes i henhold til norsk rettsforståelse.

Ved tvister om forståelsen av disse betingelsene og/eller om leveransen for øvrig, skal uenigheten søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved alminnelig rettergang etter norsk rett. Avtalt verneting er Oslo tingrett, jf. tvisteloven § 4-6.