NCTS (tidl. TET) et Tollvesenets elektroniske løsning for transittering av gods mellom ulike land. Systemet erstatter det tidligere papirbaserte systemet basert på "T-dokumenter".

Norge deltar i et felles prosjekt for utvikling av det Elektroniske Transitteringssystemet (NCTS, New Computerised Transit System). Systemet gjør det mulig for næringslivet å sende elektroniske meldinger direkte til tollmyndighetene som erstatning for tidligere papirbaserte transitteringsdokumenter. Informasjon utveksles deretter elektronisk mellom tollstedene i hele transitteringsområdet.

 

NCTS ut

img_2370228097

NCTS inn

img_236982204

 

Formålet med TET
NCTS er Tollvesenets tilbud til næringslivet om økt service og mer effektiv vareførsel. Formålet er å erstatte manuelle, papirbaserte rutiner med elektronisk meldingsutveksling.

Dette medfører:

  • Elektronisk meldingsutveksling mellom næringsliv/tollmyndighet og tollmyndighet til tollmyndighet
  • Raskere og sikrere avslutning av transitteringer
  • Raskere frigivelse av garanti
  • Redusert mulighet for forfalskning/misbruk
  • Større sikkerhet for den hovedansvarlige
  • Færre etterlysninger